Indkaldelse til Generalforsamling

25. september 2016 10:27 , af Jonas Hooge

Hovedledelsen i Hadsten Sports Klub indkalder til ordinær Generalforsamling

Tirsdag den 25/10 klokken 19.00 i vestjyskBANK Arena.

Dagsorden.

1. Valg af dirigent

2. Ledelsens beretning

3. Beretning fra udvalg

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

5. Indkomne forslag

6. Valg af formand for 2 år i lige år

7. Valg af kasserer for 2 år i ulige år

8. Valg af sekretær for 2 år i ulige år

9. Valg af bestyrelsessuppleant

10. Valg af revisor for 2 år

11. Valg af revisorsuppleant

12. Eventuelt 

Valgberettiget er alle stemmeberettigede over 18 år.  Valg af ikke tilstedeværende medlem til bestyrelsen kan foretages, når vedkommende har givet skriftligt tilsagn. Stemmeberettiget er ethvert medlem, der er fyldt 16 år, og som har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder efter kontingentbetaling og ikke står i kontingentrestance ud over det kvartal, hvori generalforsamlingen holdes. Endvidere har forældre til børn, der
er medlem af en af Hadsten Sports Klubs afdelinger, taleret og én stemme pr. forældrepar uanset børnetal, såfremt ingen af forældrene i forvejen er tale- og stemmeberettiget.